Erfenissen en schenkingen

Let op: de Stichting De Diepput is geen ANBI of SBBI. Dat betekent dat over een legaat aan de Stichting De Diepput wél erfbelasting verschuldigd is. Omdat veel van onze leden de Stichting De Diepput als begunstigde in hun testament blijken te hebben opgenomen, achten wij het raadzaam u van dit belangrijke fiscale verschil op de hoogte te brengen.

De Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging is een van de oudste sportverenigingen van Nederland. Een vereniging die zich kenmerkt door intensieve sportbeoefening en een goed ontwikkeld gezelligheidsleven. Met de ledencontributie worden alle lopende zaken betaald, zoals de kosten van personeel, administratie en het terreinonderhoud. De contributie is echter onvoldoende voor extra investeringen. Ons nieuwe clubhuis, het kunstgras en de nieuwe cricketkooien zijn dan ook allemaal mogelijk gemaakt dankzij extra bijdragen van (oud) leden.  Als onze vereniging u dierbaar is, kunt u ons helpen door ons als begunstigde op te nemen in uw testament of door het doen van een schenking.

Legaat
Indien u een legaat nalaat aan onze vereniging hoeven wij en uw erfgenamen daarover geen belasting te betalen. Onze vereniging is immers een door de Belastingdienst erkende Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) en daarom vrijgesteld van het betalen van erfbelasting.

Let op: de Stichting De Diepput is geen ANBI of SBBI. Dat betekent dat over een legaat aan de Stichting De Diepput wél erfbelasting verschuldigd is. Omdat veel van onze leden de Stichting De Diepput als begunstigde in hun testament blijken te hebben opgenomen, achten wij het raadzaam u van dit belangrijke fiscale verschil op de hoogte te brengen.

Als u dat wilt kunt u het legaat ook koppelen aan een specifiek doel binnen de vereniging, zoals een (jeugd)afdeling, of investeringen in de opstallen. Het hoofdbestuur zorgt er dan voor dat het legaat voor het benoemde doel wordt gebruikt. Controle hierop vindt plaats door de kascommissie.

Schenkingen
U kunt onze vereniging ook helpen door het doen van een schenking. Jaarlijks kunt u belastingvrij een schenking doen en over datzelfde bedrag zijn wij geen belasting verschuldigd.Klik hier voor de actuele informatie van de Belastingdienst.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester: penningmeester@konhcvv.nl Natuurlijk kunt u ook informatie over erven en schenken opvragen bij uw notaris. Of de Belastingdienst, klik daartoe hier.

Koninklijke HC & VV - info Overzicht