Toelichting financiŽle situatie Koninklijke HC & VV

Op maandag 6 juli jongstleden heeft de ALV ingestemd met de begroting en het contributievoorstel voor 2020/2021. De voorzitter licht op verzoek van de ALV deze besluiten op de website toe.

Op maandag 6 juli jongstleden heeft de ALV ingestemd met de begroting en het contributievoorstel voor 2020/2021. De penningmeester heeft de financiële stand van zaken in deze onzekere tijd toegelicht aan de hand van een drietal scenario’s: pessimistisch, neutraal en optimistisch. Op verzoek van de ALV wordt hieronder een samenvatting van zijn toelichting op de website gepubliceerd.

 

Incidentele versus structurele verliezen

 

Als gevolg van de coronacrisis staan de inkomsten voor het seizoen 2020/2021 onder druk. De inkomsten van verhuur van opstallen, buffet en sponsoring vallen terug. Het effect op de contributie-inkomsten is nog ongewis. Dit zorgt naar verwachting voor een financieel tekort in het seizoen 2020/2021. Hoe groot dit tekort daadwerkelijk zal uitpakken, hangt onder andere af van verdere ontwikkelingen rond het virus.

 

Het bestuur acht het van groot belang dat de sportbeoefening op onze vereniging niet lijdt onder een incidenteel tekort op de exploitatie. Ook wil het bestuur de leden, die mogelijk ook in de eigen portemonnee zijn getroffen door de coronacrisis, niet opzadelen met extra kosten. Wel moet de vereniging zorgdragen dat op lange termijn de winst- en verliesrekening in evenwicht is. 

 

Het financieel beleid van het bestuur voor het komende seizoen is er daarom op gericht:

  • de incidentele verliezen (lagere buffetinkomsten, lagere inkomsten verhuur huisjes, tijdelijke pauze in sponsorcontracten in het seizoen 2020/2021) op te vangen uit in het verleden opgebouwde reserves van de vereniging;
  • de structurele verliezen (sponsorgelden die op lange termijn niet terug zullen keren, mogelijke daling van leden en contributie-inkomsten) te dekken met bezuinigingen op de kosten.

 

Op deze manier denkt het bestuur in een virusloos 2021/2022 weer een sluitende begroting te kunnen presenteren.

 

Wijziging in contributie

 

Zoals hierboven aangegeven wil het bestuur de leden en ouders van leden nadrukkelijk niet opzadelen met extra kosten, zoals een extra heffing om het tekort goed te maken. Daardoor vindt alleen de gebruikelijke inflatiecorrectie (2,6%) plaats op de contributie. Voor de duurste lidmaatschappen (seniorlid cricket/voetbal) gaat het om 10 euro op jaarbasis. Dit verdient een toelichting.

 

De inflatiecorrectie wordt ieder jaar toegepast om de simpele reden dat de verenging ook aan de kostenzijde met dergelijke verhogingen wordt geconfronteerd. Onze uitgaven, zoals bijvoorbeeld de onderhoudscontracten en de salarissen van het vaste personeel, worden allemaal voor inflatie gecorrigeerd. 

 

Op het moment dat wij de inflatiecorrectie één jaar niet zouden toepassen, ontstaat een gat van, in dit geval, ruim 10.000 euro in de begroting. Dit zal direct noodzaken tot het snijden in uitgaven en daarmee leiden tot een verschraling van het sportaanbod aan de leden. Daar kiest de vereniging niet voor.

 

Ten slotte

 

De vereniging is financieel gezond, daar hoeft niemand zich zorgen over te maken. Er zijn voldoende reserves om een incidenteel verlies, zoals in deze crisistijd, op te vangen. 

 

De reserves van de vereniging zijn echter niet bedoeld om structureel een tekort op de exploitatie te dekken. Op lange termijn moeten onze opbrengsten altijd onze kosten dekken. Alleen op deze manier kunnen wij grote projecten, zoals nu de verbouwing van de kleedkamers, zonder beroep op de leden uit eigen middelen financieren.

 

Wij hopen hiermee voldoende achtergrond informatie te hebben gegeven over de door de ALV geaccordeerde besluiten. Bij eventuele vragen, suggesties en/of opmerkingen zijn wij uiteraard bereikbaar via secretaris@konhcvv.nl of voorzitter@konhcvv.nl.

 

Jeroen Smits

Voorzitter Koninklijke HC & VV

 

Archief verenigingsjaar 2020-2021 Overzicht