Corona en contributie

Als gevolg van de coronamaatregelen van de overheid en dientengevolge op dit moment beperktere sportmogelijkheden bereikt ons de vraag hoe de vereniging omgaat met de contributie van seniorenvoetballers en –squashers. Graag nemen wij u mee in de overwegingen van het bestuur.
  1. Het bestuur van de vereniging kan statutair niet zelfstandig besluiten de inning van de contributie uit te stellen of de hoogte van de contributie tussentijds te verlagen. Deze besluiten kunnen uitsluitend door de Algemene Leden Vergadering worden genomen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de ALV de belangen van de vereniging in het oog moet houden. Deze kunnen, bijvoorbeeld in het geval van een contributieverlaging, tegenstrijdig zijn aan de belangen van individuele leden.

    Natuurlijk probeert het bestuur binnen de huidige beperkte mogelijkheden zoveel mogelijk activiteiten voor de leden te organiseren, zoals de oefenwedstrijden voor de jeugdvoetballers. Maar ongeacht of de vereniging haar doelstellingen (het faciliteren van trainingen en wedstrijden) waar kan maken, zijn leden conform de verenigingsstatuten waarmee zij als lid akkoord zijn gaan, contributie verschuldigd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld lidmaatschap van een sportschool, is er bij de relatie tussen de vereniging en haar leden juridisch geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten.
  2. De vereniging heeft een beroep gedaan op een aantal steunmaatregelen van de overheid, zoals de NOW-regeling en de tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO). Deze maatregelen dekken slechts voor een klein gedeelte de gemiste inkomsten uit onder andere buffet, sponsoring en verhuur van onze velden. De vaste lasten van de vereniging lopen gewoon door. Deze kosten, die wij met z’n allen maken, moeten wij ook met alle leden dragen.
  3. De exacte financiële impact van de coronacrisis op het verenigingsresultaat is nog steeds lastig in te schatten. Op de ALV van 6 juli heeft het bestuur voor de begroting van het seizoen 2020/2021 drie scenario’s geschetst: een optimistische begroting (“business as usual”), een neutrale begroting (geleidelijke terugkeer naar normale bedrijfsvoering met beperking voor evenementen) en een pessimistische begroting (faciliteiten lange tijd beperkt of niet open, eventueel tweede coronagolf). Waar wij het seizoen leken te beginnen in het optimistische scenario (met een begroot exploitatieoverschot van 19.000 euro), kwamen we al snel in het pessimistische scenario terecht (met een geschat exploitatietekort van 63.000 euro).
  4. De onvoorspelbaarheid van het virus (en de maatregelen die worden genomen ter bestrijding ervan) maken het lastig tot onmogelijk om de financiële impact goed in te schatten. Pas na afloop van het seizoen kunnen we de financiële balans opmaken. Het bestuur is voornemens de leden in de najaars ALV van 2021 de gevolgen en consequenties van de coronacrisis voor het seizoen 2020/2021 te presenteren. Ook eventuele consequenties voor de contributie maken daar onderdeel van uit.

Roeland Engelen
penningmeester hoofdbestuur

Corona (COVID-19) Overzicht