Voorstel contributie compensatie

De coronacrisis heeft ons allemaal geraakt. Seniorleden hebben vrijwel dit gehele seizoen niet kunnen sporten. Voor sommige leden is het ook een financieel zware tijd. Graag deelt het bestuur met u de verschillende compensatieregelingen die op 19 april tijdens de ALV aan de leden zullen worden voorgesteld.

De coronacrisis heeft ons allemaal geraakt. Onze seniorleden hebben vrijwel dit gehele seizoen niet kunnen sporten. Waar de cricketers afgelopen zomer nog vriendschappelijk konden spelen én een halve competitie konden afwerken, liggen de sportieve activiteiten van de seniorensquashers en seniorenvoetballers al sinds oktober stil. Gelukkig konden de jeugdvoetballers wel het gehele seizoen op ons terrein terecht voor trainingen en wekelijkse onderlinge duels en hebben de jeugdsquashers nog kunnen trainen tot begin december.

Voor al onze leden, vrijwilligers en bestuursleden is dit een vervelende en frustrerende tijd. Voor sommige leden is het ook een financieel zware tijd. Een enkele keer bereikt ons de vraag of er mogelijkheden zijn tot compensatie van de contributie. De statuten van onze vereniging laten dit niet toe. Verder lopen uiteraard ook al onze vaste kosten door. Desondanks heeft het bestuur zich wel gebogen over mogelijkheden voor het seizoen 2021/2022. Graag lichten wij dit hieronder toe.

De vereniging voert een solide financieel beleid waarbij de kosten en opbrengsten jaarlijks in evenwicht zijn. De contributie-inkomsten dekken ruim 60% van alle kosten die de vereniging maakt. Ook in coronatijd lopen deze kosten (denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van het terrein en de opstallen, de salarissen, de vaste contracten) gewoon door, terwijl de inkomsten (buffet, sponsoring) voor een deel stil vielen of terug liepen. Zo hebben de afronding van de renovatie en nieuwbouw van kleedkamers en loods en het verhuur klaar maken van de appartementen geleid tot substantiële kostenposten. Ondanks dat de diverse besturen in het afgelopen jaar zeer actief op kostenreductie hebben gestuurd, is de ruimte voor financiële compensatie voor leden beperkt.

Toch wil het hoofdbestuur, daar waar mogelijk binnen de financiële middelen van de vereniging, de leden in deze moeilijke tijden financieel tegemoet komen. Wij willen voorkomen dat leden om financiële redenen hun lidmaatschap moeten beëindigen. Daarom zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 april aanstaande de volgende voorstellen worden ingediend om leden, die hier behoefte aan hebben, financieel tegemoet te komen:

  1. Voor het seizoen 2021/2022 zal de gebruikelijke jaarlijkse inflatiecorrectie op de contributietarieven niet worden toegepast. De inflatiecorrectie wordt normaal gesproken berekend om prijsstijgingen aan de kostenzijde te compenseren.
  2. Alle spelende seniorleden van de afdelingen squash en voetbal, die in het seizoen 2020/2021 lid waren en aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan, kunnen een korting van 100 euro krijgen op het seizoen 2021/2022. Voor jeugdsquashers bedraagt de korting 50 euro. Statutair is een korting voor het lopende seizoen niet mogelijk. Om gebruik te kunnen maken van de korting moet dit uiterlijk 15 juni 2021 via een online formulier worden aangegeven (informatie volgt na de ALV van 19 april).
  3. Het cricketseizoen 2021 is vooralsnog met onzekerheid omgeven. Indien zal blijken dat bepaalde groepen cricketers meer dan 50% van het seizoen niet hebben kunnen sporten (vriendschappelijk dan wel in competitieverband), kunnen ook zij een korting van 100 euro krijgen op de contributie voor het seizoen 2022. Wij hopen niet dat het zover komt, maar indien het geval, volgt hierover in een later stadium nader bericht. N.B.: Dit geldt uitsluitend voor cricketers die hun volledige contributie voor het seizoen 2021 hebben betaald.
  4. Ook op onze club zijn (ouders van) leden zwaar getroffen door verlies van werk en inkomen als gevolg van de coronacrisis. Alle leden (spelend en niet-spelend) kunnen een beroep doen op een fonds voor schrijnende gevallen. Uit dit fonds van 5.000 euro, dat wordt gefinancierd door de Business Club, wordt (een deel van) de contributie van zwaar getroffenen voor het seizoen 2021/2022 betaald. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kan dit een deel van de contributie zijn of de volledige contributie. De beoordeling van de schrijnende gevallen zal worden uitgevoerd door een commissie onder supervisie van de penningmeester. Indien u een beroep op dit fonds wil doen, verzoeken wij u uiterlijk 1 mei 2021 een gemotiveerd verzoek in te dienen via fin_administratie@konhcvv.nl. Voor de uiterste opzegdatum van 15 mei 2021 krijgt u de uitkomst te horen.

Het hoofdbestuur adviseert een ieder die door de coronacrisis in problemen is gekomen een beroep te doen op de mogelijkheden tot financiële compensatie. Maar een groot beroep op bovengenoemde voorstellen heeft ook een behoorlijke impact op de verenigingsfinanciën. 

Voor leden die niet dringend verlegen zitten om compensatie bestaat de mogelijkheid de club financieel te steunen door van de kortingsmogelijkheid af te zien. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid om te kiezen voor een lagere korting (25, 50 of 75 euro). Iedere bijdrage kan de vereniging zeer goed gebruiken.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 april a.s. zal de penningmeester de mogelijke financiële consequenties van deze voorstellen schetsen. Alle genoemde voorstellen zijn onder voorbehoud van de noodzakelijke goedkeuring door de ALV.

Namens het bestuur,

Jeroen Smits, voorzitter

Algemeen - Mededelingen Overzicht