Normen en waarden

 

Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal Vereeniging


Normen en waarden

 

 

De Koninklijke Haagsche Cricket & Voetbal Vereeniging is een van de oudste sportverenigingen van Nederland. Een vereniging die zich kenmerkt door een combinatie van intensieve sportbeoefening en een goed ontwikkeld gezelligheidsleven. Op het sportieve vlak staat de vereniging open voor alle sportieve ambities, van de recreatieve sportieveling tot de topsporter die presteert op het hoogste niveau. Op het sociale vlak staat de vereniging open voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of taal.

De diversiteit van de vereniging gaat tegelijkertijd hand in hand met gezamenlijke gedragen waarden (wat vinden we belangrijk) en normen (regels). De meeste hiervan worden door de leden als vanzelfsprekend ervaren, en leden worden veelal automatisch gecorrigeerd als daarvan wordt afgeweken. Het bestuur van de vereniging hecht er evenwel aan om alle leden, ook nieuwe leden op de hoogte te brengen van deze waarden en normen.

 

Sportiviteit

De vereniging vindt het vanzelfsprekend dat de leden voor, tijdens en na het sporten op een respectvolle manier omgaan met de tegenstanders en hun begeleiders, de scheidsrechter en grensrechters en de eigen teamgenoten en begeleiders.

 

Gedrag buiten de sport om

De vereniging vindt het vanzelfsprekend dat de leden en bezoekers zich op het terrein, ook buiten de sport om, gedragen volgens de wetten en regels die in het maatschappelijk verkeer gangbaar zijn. Zo tolereert de vereniging geen baldadigheid, pestgedrag en agressie, ook niet in de communicatie via de zgn. ‘social media’.

 

Gedrag van spelers

Spelers moeten bijdragen aan een sportief en respectvol verloop van de wedstrijd of training. Spelers geven de scheidsrechter en de spelers van de tegenstander voorafgaande aan de wedstrijd een hand als teken van respect. Spelers hebben respect voor de beslissing van de scheidsrechter, en gaan niet met de scheidsrechter in discussie over zijn of haar beslissingen. Evenmin gaan spelers in discussie met spelers van de tegenstander gedurende een wedstrijd.

 

Gedrag van omstanders

Ook degenen die om het veld of de baan heen staan (ouders, verzorgers, coaches en anderen) moeten bijdragen aan een sportief en respectvol verloop van de wedstrijd of training. Wanneer hun enthousiasme overgaat in fanatisme heeft dat vaak een negatieve invloed op het sportieve verloop van de wedstrijd en de toekijkende jeugd. Omstanders mogen zich daarom niet bemoeien met beslissingen van scheidsrechter(s), grensrechters, coaches en trainers.

 

Vrijwilligerswerk

Van alle leden en ouders wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan het verenigingsleven. Zonder de inzet van vrijwilligers is het immers onmogelijk om de vereniging draaiend te houden.

 

Taalgebruik

Schelden (belediging tegen een persoon) en vloeken (krachttermen niet tegen een persoon) zijn uitingen van taalgebruik die op onze vereniging in alle gevallen ongepast zijn.

 

Genotsmiddelen

Het gebruik van alcohol en rookwaren kan, binnen grenzen, bijdragen aan de gezelligheid van de vereniging. Onmatig gebruik hiervan is niet toegestaan. Het is schadelijk voor de gezondheid, verdraagt zich slecht met de sportieve aard van de vereniging en geeft het verkeerde voorbeeld aan de jeugd. Het gebruik van (soft)drugs is in het geheel niet toegestaan.

 

Sancties

Het bestuur kan overeenkomstig artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement bij het niet in acht nemen van bovenstaande gedragsregels sancties treffen tegen de overtreder. Daarbij laat het bestuur zich adviseren door de tuchtcommissie.

 

Tuchtcommissie

Onze vereniging draagt de titel 'Koninklijk'. Daar zijn we trots op. Maar het brengt ook verantwoordelijkheid en verwachtingen met zich mee. Sportiviteit en respectvol gedrag, op het sportveld en daarbuiten, zijn daar een zeer belangrijk onderdeel van. De tuchtcommissie waakt over onze normen en waarden en is verantwoordelijk voor het aanspreken en - middels een advies aan het bestuur - sanctioneren van onze leden, trainers, coaches en familieleden die zich in of buiten het veld, op het terrein van de vereniging op bij een andere vereniging, HVV-/HCC-onwaardig hebben gedragen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan respectloos gedrag richting tegenstanders, scheidsrechter of teamgenoten. Het krijgen van rode en (te veel) gele kaarten, ruzies en misdragingen. De tuchtcommissie is geïnstalleerd om de volgende redenen:

  • Duidelijk signaal naar leden over het belang van goed gedrag, normen en waarden, op onze vereniging
  • Vroegtijdig aanspreken/sanctioneren leden op ongewenst gedrag
  • Geen persoonlijke betrokkenheid van trainers, leiders of bestuurders bij opleggen (straf)maatregelen
  • Snelle afhandeling misdragingen binnen en buiten het veld 

 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van de vereniging (secretaris@konhcvv.nl)

 

 

 

Koninklijke HC & VV - info Overzicht