Verzekeringen en aansprakelijkheid

De Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging is verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers, vrijwilligers, leden (sporters) en bezoekers op ons terrein.

Wat deze zorgplicht precies inhoudt wordt hieronder uitgelegd.

Sporters

In principe zijn sporters zelf verantwoordelijk voor hun (medische) verzekering en aansprakelijkheid. De enige uitzonderingen daarop zijn de aanvullende (secundaire) aansprakelijkheidsverzekering en de collectieve ongevallenverzekering vanuit de KNVB en de ongevallen verzekering van de KNCB.

Aansprakelijkheid

Tijdens sport- en spelsituaties geldt een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. Als u letsel oploopt in een sport- of spelsituatie waarvoor u een andere speler verantwoordelijk houdt, moet u bewijzen dat de situatie waarin u gewond raakte, buiten de regels of geest van het spel viel. De conclusie dat sprake was van een ongelukkige samenloop van omstandigheden ligt bij sport en spel (veel) eerder voor de hand dan daarbuiten. Dit maakt het verschil tussen wel of geen vergoeding van uw schade.

Collectieve verzekering voor KNVB leden

De Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond heeft voor de bij haar aangesloten verenigingen en hun geregistreerde leden (leden spelend in KNVB competities en officials) een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering afgesloten.

De aansprakelijkheidsverzekering dekt aansprakelijkheid van de verzekerden bij alle clubactiviteiten, zoals deelname aan trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar en van deze activiteiten. De verzekering kent een eigen risico van € 500 en heeft een secundair karakter (derhalve gaat de eigen aansprakelijkheidsverzekering voor). Deze verzekering is ontwikkeld als een soort van vangnet.

Voor de collectieve ongevallenverzekering is dit niet van toepassing. Schade ten gevolge van een ongeval is verzekerd bij alle clubactiviteiten, zoals deelname aan trainingen en wedstrijden, bezoek aan vergaderingen en cursussen en als toeschouwer van uit- en thuiswedstrijden en de reis naar en van deze activiteiten. (Assistent)-scheidsrechters zijn meeverzekerd. Bij overlijden is het maximum verzekerd bedrag € 20.000, bij blijvende functionele invaliditeit tot 19 jaar € 75.000, daarboven € 37.500. Verzekerd zijn verder medische kosten tot 500 euro en tandartskosten tot € 1.000. Overlijden moet binnen 48 uur worden gemeld aan Cunningham Lindsey (088-2866464).

Voor een uitgebreid dekkingsoverzicht van de aansprakelijkheidsverzekering en een schadeformulier voor de collectieve ongevallenverzekering van de KNVB, zie de links onderaan deze pagina.

Collectieve verzekering voor KNCB leden
Ook de KNCB kent voor blessures opgelopen tijdens trainingen en wedstrijden een collectieve verzekering met een secundair karakter (derhalve gaat de eigen verzekering voor). Voor meer informatie over (de dekking van) deze verzekering kunt u contact opnemen met de CEO van het bondsbureau van de KNCB, Alex de la Mar, via cricket@kncb.nl of 030-7513782.

Werknemers

Voor werknemers is uit oogpunt van goed werkgeverschap een collectieve ongevallen verzekering afgesloten. Verzekerd zijn een jaarsalaris bij overlijden en twee jaarsalarissen bij algehele blijvende invaliditeit.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt geen volledige dekking voor het aansprakelijkheidsrisico dat de vereniging als werkgever loopt. De verzekeraar sluit de aansprakelijkheid voor de schade uit die de bestuurder van een motorvoertuig lijdt. Via een zogenaamde WEGAS-verzekering is de vereniging daarom aanvullend verzekerd voor schade die werknemers oplopen tijdens verkeersdeelname.

Vrijwilligers

Het bestuur van onze vereniging acht het van groot belang dat haar vrijwilligers goed verzekerd zijn bij ongevallen. Onbezoldigde vrijwilligers kunnen een beroep doen op de collectieve ongevallenverzekering van de gemeente Den Haag. Deze VNG Vrijwilligersverzekering (‘Haagse Polis’) verzekert risico’s die direct verband houden met de vrijwilliger en het werk dat gedaan wordt (aansprakelijkheid van de vrijwilligers, aansprakelijkheid van de organisatie, bestuurdersaansprakelijkheid, ongevallen, persoonlijke eigendommen en rechtsbijstand).

De VNG Vrijwilligersverzekering biedt een secundaire dekking. Wanneer er een andere verzekering is dan de VNG Vrijwilligersverzekering dan gaat die andere verzekering voor. De secundaire dekking geldt voor alle verzekeringen, behalve voor de ongevallenverzekering. De ongevallenverzekering kent de volgende verzekerde bedragen:
- € 12.500 bij overlijden;
- € 25.000 bij blijvende invaliditeit;
- tot € 1.000 geneeskundige kosten per gebeurtenis;
- tot € 2.500 psychische hulpverlening per gebeurtenis;
- 20 uur acute huishoudelijke hulp.

Neem bij schade contact op met het Bureau Gemeentelijk Risicomanagement van de gemeente Den Haag: rm@denhaag.nl of 070 - 353 51 75. Voor een dekkingsoverzicht klik onderaan deze pagina.

Een aantal van onze vrijwilligers ontvangt een vrijwilligersvergoeding, bijvoorbeeld voor het geven van trainingen en vallen daardoor niet onder de Haagse Polis. Voor hen is een aanvullende collectieve ongevallen verzekering afgesloten met een verzekerd bedrag van € 12.500 bij overlijden en € 25.000 bij blijvende invaliditeit.

Bestuurders

Het bestuur van onze vereniging is verantwoordelijk voor het op juiste wijze omgaan met de risico’s van de club en de uitvoering van de bestuurstaken. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en toezichthouders (verzekerd bedrag € 500.000) voorkomt de vereniging dat onze bestuurders te maken krijgen met claims en proceskosten die ten laste gaan van hun privévermogen.

Overig

Risico Inventarisatie en Evaluatie

Het bestuur van onze vereniging voert periodiek een Risico Inventarisatie & Evaluatie uit, waarin de gevaren op ons terrein in kaart worden gebracht.

Aansprakelijkheidsverzekering

De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximum verzekerd bedrag van 5 miljoen euro per verzekeringsjaar en 2,5 miljoen euro per gebeurtenis.

Uitsluiting

De Koninklijke Haagsche Cricket en Voetbal Vereeniging is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen.

Links
- Dekkingsoverzicht Haagse Polis voor vrijwilligers
- Kennis Dossier Haagse Polis
- Dekkingsoverzicht aansprakelijkheidsverzekering KNVB
- Schadeformulier collectieve ongevallenverzekering KNVB

Meer informatie

Voor meer informatie over aansprakelijkheid en verzekeringen kunt u contact opnemen met de penningmeester van het hoofdbestuur.

 

 

Downloads:

Koninklijke HC & VV - info Overzicht