Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon *
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Portretfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
Vragen
English text between [brackets]
Keuze lidmaatschap [Choice membership]
Vink hieronder het gewenste lidmaatschap aan (meerdere keuzes mogelijk).
N.B.: Gaat het om een babylidmaatschap, kies dan 'Niet spelend lid - Algemeen'
[Please check the desired membership below (multiple choices possible). ]
[Note: If it is a baby membership, please select 'Non-playing member - General']
Spelend lidmaatschap: [Playing membership:]
Cricket - Spelend Lid [Cricket - Playing Member]
Voetbal - Spelend Lid [Soccer - Playing Member]
Niet spelend lidmaatschap: [Non Playing membership:]
Niet Spelend Lid - Algemeen [Non Playing Member - General:]
Niet Spelend Lid - Cricket (alleen in combinatie met Niet Spelend Algemeen)
[Non-playing Member - Cricket (only in combination with Non-playing General)]
Niet Spelend Lid - Voetbal (alleen in combinatie met Niet Spelend Algemeen)
[Non-playing Member - Soccer (only in combination with Non-playing General)]
Buitenlid [Outdoor Member]
Overig: [Other]
Donateur [Contributor]
 
Algemeen [General]
Beroep/school:*
[Profession/School]
Nationaliteit: *
[Nationality]
 
Type & nummer identiteitsbewijs (vanaf 14 jaar):
[Type & number of proof of identity (14 years and older):]
 
Bent u al eerder lid geweest van een afdeling van de Kon H.C. en V.V.?
[Have you been a member of a chapter of the Kon H.C. and V.V. before?]
 
Zo ja, wat was de reden van opzegging?
[If so, what was the reason for termination?]
 
Heeft u een familielid dat al lid is van de Kon. H.C. en V.V.?
[Do you have a family member who is already a member of the Kon. H.C. and V.V.?]
 
Zo ja, wie?
[If so, who?]
 
Bent u lid of lid geweest van een andere sportvereniging?
[Are you a member or have you been a member of another sports club?]
 
Zo ja, welke vereniging(en)?
[If so, which association(s)?]
 
Voor welke vereniging heeft u voor het laatst een officiële wedstrijd gespeeld en wanneer?
[For which association did you last play an official game and when? ]
 
Heeft u (indien van toepassing) overschrijving aangevraagd?
[Did you apply for transfer (if applicable)?]
 
Wijze van contributiebetaling - maak svp een keuze
[Mode of dues payment - please make a choice]
*
 
Ondersteuning aanvraag [Support request]
De aanvrager heeft ondergetekenden, seniorleden van de Kon. H.C. en V.V.,
bereid gevonden deze aanvraag te ondersteunen
[The applicant has undersigned, senior members of the Kon. H.C. and V.V., ]
[willing to support this application.]
Naam 1: [Name 1:]
Lid van de afdeling: [Member of cricket / soccer:]
Sinds: [Since:]
Kent de aanvrager sinds: [Knows the applicant since:]
 
Naam 2: [Name 2:]
Lid van de afdeling: [Member of cricket / soccer:]
Sinds: [Since:]
Kent de aanvrager sinds: [Knows the applicant since:]
Indien u geen namen heeft ingevuld, wat is daarvan de reden?
[If you did not fill in names, what is the reason?]
 
Kunnen we op uw hulp rekenen? [Can we count on your help?]
Leden en ouders maken het gezamenlijk mogelijk dat met plezier kan worden
gesport. Lid zijn van onze prachtige vereniging betekent ook meehelpen.
Daarom doen we een dringend beroep op u om een bijdrage te leveren.
[Members and parents collectively make it possible for sports to be enjoyed]
[Being a member of our wonderful association also means helping out. ]
[Therefore, we urge you to contribute.]
 
Ik ben bereid om (tenminste één invullen):
[I am willing to (at least fill in one):]
 
- een jeugdteam te leiden [- lead a youth team]
- een jeugdteam te trainen [- train a youth team]
- coördinator van een leeftijdscategorie te zijn [- to be coordinator of an age group]
- een wedstrijd te leiden [- be a referee of a match]
- te helpen bij de administratie [- to help with administration]
- verslagen voor de website te verzamelen [- collecting reports for the website]
- op zaterdag scheidsrechters en tegenstanders te ontvangen
[- host referees and opponents on Saturdays]
- te helpen bij toernooien [- to help at tournaments]
- evenementen te organiseren [- organize events]
- te sponsoren [- to sponsor]
- redacteur te zijn voor website of clubblad [- be an editor for website or club magazine]
- als fotograaf te fungeren [- to act as a photographer]
- mijn kennis in te zetten voor het onderhoud van terreinen en opstallen
[ - apply my knowledge to the maintenance of grounds and buildings]
 
 
********************************** ATTENTIE ****************************
Controleer dat u bovenaan uw beeldscherm de melding ‘Bedankt voor uw inschrijving!’
ziet verschijnen nadat onderaan het scherm op [Versturen] is geklikt.
Vergeet daarna niet om uw browser te sluiten want anders
kunnen wij de aanmelding meerdere keren ontvangen.
 
Verder dient u binnen enkele uren na de aanmelding een bevestigingsmail
van de ledenadministratie te ontvangen (controleer daartoe ook uw spamfilter).
Verschijnt de melding niet dan heeft u vermoedelijk niet alle rubrieken
(zoals privacy statement) volledig ingevuld.
 
Niets ontvangen? Neem dan svp contact op met ledenadministratie@konhcvv.nl
************************************************************************
[********************************** ATTENTION ****************************]
[Check that you see appear the message "Thank you for signing up!" ]
[at the top of your screen after clicking [Submit] at the bottom.]
[Do not forget to close your browser. Otherwise we]
[might receive the application multiple times.]
[Furthermore, you should receive a confirmation email from the membership administration within a few hours ]
[of signing up (also check your spam filter for this purpose). ]
[If the message does not appear then you probably have not completed all sections (such as privacy statement).]
[Didn't receive anything? Please contact ledenadministratie@konhcvv.nl]
************************************************************************
 
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciele berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Automatische incasso machtiging
IBAN nr. *
BIC
T.n.v.
Datum van ondertekening
Plaats van ondertekening
Onderteken contract
- Upload hiervoor of je digitale ondertekening in jpg format (bij "bestand kiezen") of
- onderteken de machtiging met je muis in het blok hieronder

Opmerking