Gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders van jeugdteams

Inleiding

Elke week spelen en trainen een groot aantal jeugdleden van de KONHCVV onder begeleiding van trainers, coaches, en begeleiders. Het is van het grootste belang dat trainers, coaches en begeleiders van de jeugdleden zich bewust zijn van hun positie ten opzichte van het team, maar ook ten opzichte van het individuele kind. Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) heeft een gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders opgesteld. HVV heeft haar gedragscode opgesteld op basis van de CVSN-gedragscode.

De KONHCVV onderschrijft deze gedragscode, en ziet er op toe dat haar trainers en coaches de gedragscode lezen en ondertekenen. Daartoe wordt de gedragscode door de trainer of coach ondertekend, en als bijlage aan de trainerscontracten van de KONHCVV toegevoegd. De gedragscode wordt besproken tijdens de reguliere evaluaties van trainers en coaches.

 

De KONHCVV-gedragscode voor trainers, coaches en begeleiders

Een trainer, coach of begeleider van de KONHCVV:

1.    ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING VOOR IEDERE SPELER. Hij/zij schept een omgeving en een sfeer waarin de sociale veiligheid voor iedere speler gewaarborgd is, en ook zo wordt ervaren. De begeleider onthoudt zich van gedrag die de minderjarige in zijn of haar waardigheid aantast. Daarbij houdt hij/zij er rekening mee dat spelers verschillen in hun definitie en beleving van waardigheid, én verschillen in de wijze waarop ze in staat zijn hun gevoelens over al dan niet aantasting van die waardigheid te uiten.

 

2.    IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET. Hij/zij gebruikt zijn/haar positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Hij/zij onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

3.    RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPELER. Hij/zij dringt niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Hij/zij gaat met respect om met de sporter. Hij/zij zorgt dat er altijd een tweede begeleider aanwezig is wanneer het team, of de individuele speler, zich in de kleedkamer bevindt.

4.    TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN: Hij/zij onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Hij/zij maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Hij/zij sluit niemand buiten, is tolerant, en trekt niemand voor.

 

5.    IS EEN VOORBEELD VOOR SPELERS EN ANDEREN, EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE CLUB EN/OF SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT, EN DE SPELER MOGELIJK IN ONZEKERHEID WORDT GEBRACHT. Hij/zij gedraagt zich respectvol, en onthoudt zich van grievende en/ of beledigende opmerkingen over andere spelers, tegenstanders, scheidsrechters.

 

6.    NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt hem/haar iets aangeboden om iets te doen of na te laten, dan meldt hij/zij dat aan de voorzitter van het bestuur of de jeugdcommissie van de betreffende afdeling (HVV, HCC, HSC).

 

7.    BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN, om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

 

8.    ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN. Hij/zij ziet toe op de naleving van geldende reglementen, huisregels, deze gedragscode, en waarden en normen zoals gelden bij de KONHCVV (zie onder andere op www.konhcvv.nl onder Algemeen > Informatie > Normen en Waarden). Naleving van regels en normen bepaalt eveneens dat respectvol wordt omgegaan met bezittingen en materialen van de vereniging.

 

9.    IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN. Hij/zij is waakzaam en alert op signalen van/bij spelers waarover hij/zij bezorgd is, en aarzelt niet om deze signalen door te geven aan het Bestuur of de Jeugdcommissie van de betrokken afdeling (HVV, HCC, HSC), of de KONHCVV-vertrouwenspersoon.

 

10.  DRINKT VOORAFGAANDE AAN, TIJDENS, EN DIRECT NA HET COACHEN VAN JEUGDTEAMS GEEN ALCOHOL en maakt een afspraak met jeugdteams dat er geen alcohol wordt gedronken.

 

 

Downloads:

Veiligheid jeugdafdeling HVV Overzicht