Richtlijnen voor de projecten van de Stichting Leeuwenhart

Inhoud en beoordeling van een voorstel en hulp bij de totstandkoming

Inhoud van een voorstel

·          Een projectvoorstel dient te vallen binnen de kaders die de Stichting in haar statuten heeft gesteld.

·          Een voorstel kan worden ingediend door een of meer leden van de Kon. HC & VV of door ouders van jeugdleden.

·          Een voorstel omvat bij voorkeur een concreet geformuleerd doel, de wijze waarop de bijbehorende middelen worden gefinancierd, alsmede de wijze van uitvoering en taakverdeling.

·          Een voorstel kan ook gericht zijn op een concreet geformuleerd doel en/of het bijeenbrengen van geld voor een nader te bepalen doel.

·          Centraal staat dat leden een actieve rol hebben in het project.

·          Een project dient steeds de deelname van leden in de organisatie en/of de uitvoering te bevorderen.

Ondersteuning

·          Het bestuur van de stichting ondersteunt, stimuleert, faciliteert en pleegt overleg met de initiatiefnemers. Daartoe wordt één bestuurslid aangewezen als contactpersoon voor het project. Deze kan ook betrokken worden bij het formuleren van het project.

·          Indien er alleen een idee is om geld in te zamelen kan het bestuur suggesties aandragen voor een bestemming. 

·          Indien er alleen een idee is voor een bestemming kan het bestuur suggesties aandragen voor het vergaren van de benodigde financiële middelen.

·          In de organisatie en de uitvoering van een project worden leden van de vereniging betrokken. Daarnaast kunnen ook familieleden of andere niet-leden in een project worden betrokken.

·          De initiatiefnemers kunnen een beroep op het bestuur doen voor ondersteuning bij het werven van vrijwilligers voor een bepaald project.

·          De initiatiefnemers kunnen tevens een beroep op het bestuur doen voor ondersteuning van publicitaire acties, bijv. via de website.

 

Beoordeling van een voorstel
Het bestuur toetst het ingediende projectvoorstel aan de hand van doelstellingen van de Stichting.

·          De indieners kunnen worden uitgenodigd in een vergadering om hun voorstel toe te lichten en om vragen te beantwoorden.

·          Een besluit over een ingediend voorstel wordt in een bestuursvergadering genomen met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Tenminste vijf bestuursleden dienen hun stem te hebben uitgebracht.

·          De initiatiefnemers worden binnen een periode van uiterlijk acht weken na indiening van een voorstel in kennis gebracht van het genomen besluit.email: leeuwenhart@konhcvv.nl

 

 

Stichting Leeuwenhart Overzicht